Przetargi

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach na podstawie § 6 Regulaminu udzielania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach Nr 2 z dnia 16 kwietnia 2014r. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach

  37-413 Harasiuki 112A
  Tel: 15 8791364                                                                          
 2. Tryb udzielania zamówienia:
  Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy prawo zamówień publicznych.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi- podopiecznych Ośrodka Pomocy społecznej w Harasiukach w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2018r. na podstawie:

  a) Art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U z 2017r.  poz. 882 z późn. zm.)
  b) Art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.1769 z późn. zm.) oraz zgodnie z zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Z 2005r. 189, poz. 1598 z późn. zm).
  Szacowana średnia liczba usługobiorców:  4
  Szacowana liczba godzin usług: - w okresie obowiązywania umowy max 936 godzin
  Liczba godzin i osób objętych usługami może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi ich maksymalną ilość, przy czym Zamawiający zapłaci za godziny faktycznie zrealizowane.

  Przez 1 (jedną) godzinę świadczenia usługi należy rozumieć 60 minut rzeczywistego czasu jej świadczenia na rzecz osoby nią objętej bez czynności poprzedzających, przygotowawczych, w tym dojazdu do miejsca jej wykonywania.
 4. Termin wykonania usługi:  usługa ciągła od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018r.
  Świadczona na podstawie zlecenia realizacji usług przekazywanych przez Zamawiającego określających zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin.
 5. Warunki udziału w postępowaniu:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki dotyczące:

  a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
  Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje określenia szczegółowych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku.
  b) Sytuacji finansowej i ekonomicznej
  Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje określenia szczegółowych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku.
  c) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
  Opis sposobu spełniania warunku: o realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w należytym wykonaniu lub wykonaniu minimum 4 usług dotyczących świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku na podstawie oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku na podstawie złożonego wykazu usług.

  d) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:
  O przedmiotowe zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy będą dysponować minimum 2 osobami zdolnymi do wykonania zadania tj. osobami do bezpośredniego świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w miejscu zamieszkania które posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U 189 poz. 1598 z późn. zm).
  Opis sposobu spełniania warunku
  Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku na podstawie oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunków oraz na podstawie złożonego wykazu osób.
 6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
  W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:

  a) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.
  b) Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wraz z dowodami (np.: poświadczenia, referencje, protokoły odbioru) z treści, których będzie jednoznacznie wynikać, że usługi te zostały wykonane należycie.
  c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania wraz z dokumentami poświadczającymi przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych.
 7. Kryteria oceny oferty:
  Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  Cena 100 %
  Kryterium cena – obliczana wg wzoru
                                  najniższa cena x 100
  Liczba punktów =---------------------------- x 100 %
                                   cena badanej ofert
 8. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy społecznej w Harasiukach z dopiskiem na kopercie „Oferta na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” drogą pocztową, przesyłka kurierską lub osobiście na formularzu Oferty będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 16 marca 2018r. do godziny 12.00.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści składanych ofert.

  Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie.
  Oferta musi być podpisana przez uprawnioną osobę.
  Do ofert należy dołączyć dokumenty określone w punkcie 5 i 6.
  Otwarcie ofert odbędzie się w 16 marca  2018r. o godz. 12:20 w siedzibie zamawiającego, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Harasiukach 112A, 37-413 Harasiuki, w pokoju Kierownika. Otwarcie ofert jest jawne.
 9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Maria Kusz tel. 15 8791364

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach

Maria Kusz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Pomoc społeczna

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-03-01
Dokument wytworzony przez: Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Kusz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2018 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 293
01 marca 2018 13:26 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2018 13:24 Waldemar Kuś - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_do_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2018 13:24 Waldemar Kuś - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_do_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)