Procedura rozpatrywania skarg, wniosków ipetycji.

Kod RWA

150, 151, 152

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Tryb zgłaszania :

 1. Skargi, wnioski mogą być wnoszone pisemnie, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 2. Petycje mogą być wnoszone pisemnie lub w formie elektronicznej.
 3. Skargi, wnioski i petycje nie mogą być wnoszone telefonicznie.

Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska (oznaczenia podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Harasiuki

37-413 Harasiuki 112A

pok. 7 /sekretariat/

e-mail : sekretariat@harasiuki.pl

 

Opłaty

Wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Termin i sposób załatwienia

Termin odpowiedzi :

 1. Załatwianie skargi, wniosków następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca.
 2. Załatwianie petycji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy.
 3. W przypadku nie załatwienia sprawy w tym czasie, skarżący/wnioskodawca lub wnoszący petycję zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm/, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski”).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U z 2014r. poz.1195 z późn. zm).

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U z 2014r. poz. 1195).

Tryb odwoławczy

 1. Skarżący/wnoszący petycję niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi/petycji może ją ponowić. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi na skargę/petycję podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
 2. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Prawo wniesienia skargi służy również w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.
 3. Nie jest dopuszczalne wniesienie skargi w przedmiocie sposobu rozpatrzenia petycji.

Inne informacje

Skargi : składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Wnioski: składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspakajania potrzeb ludności.

Petycje: składa się do organów właściwych.

Przedmiotem petycji może być:

żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działa w granicach prawem dozwolonych.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-10-30
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2015 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Gabriel Waliłko
Ilość wyświetleń: 1042
03 stycznia 2020 10:08 (Gabriel Waliłko) - Usunięcie załącznika.
04 stycznia 2017 11:33 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja danych
10 marca 2016 12:09 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.