Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Kod RWA

5343

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Aby zameldować się na pobyt stały lub czasowy należy przedłożyć następujące dokumenty:

- wypełniony druk zgłoszenia pobytu czasowego lub stałego zawierający podpisy osoby zgłaszającej oraz właściciela lub najemcy lokalu

Do wglądu należy przedłożyć:

- ważny dokument tożsamości

- dokument potwierdzający prawo własności lokalu np.: akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych, decyzja administracyjna

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Harasiuki, 37-413 Harasiuki 112A

Referat Spraw Obywatelskich – pokój nr 2

Tel. 015 8791306 wew. 42

Opłaty

Zwolnione z opłat

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności /j.t Dz. U. z 2017r. poz. 657
z późn. zm./

Inne informacje

Osoba meldująca się na pobyt stały otrzymuje wydane z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. W przypadku zameldowania na pobyt czasowy zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej, opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17zł.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agata Derylak
Ilość wyświetleń: 554
09 stycznia 2018 12:14 (Agata Derylak) - Dodanie załącznika.
09 stycznia 2018 12:14 (Agata Derylak) - Dodanie załącznika.
09 stycznia 2018 12:12 (Agata Derylak) - Aktualizacja danych sprawy.