Referat Spraw Obywatelskich/Urząd Stanu Cywilnego

4. Do zadań Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1/ w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego prowadzenie spraw z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, związanych z nimi spraw rodzinno opiekuńczych a szczególności dotyczących:
a/ wprowadzenie do Rejestru Stanu Cywilnego prowadzonego przez MSW w systemie teleinformatycznym wpisów w zakresie zdarzeń urzędu stanu cywilnego,
b/ wprowadzanie do rejestru uznań oraz gromadzenie informacji na temat dziecka, matki oraz ojca uznającego ojcostwo,
c/ wprowadzanie do rejestru prawomocnych orzeczeń i decyzji administracyjnych,
d/ wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym oraz określa procedurę związaną z jego uzyskaniem,
e/ dokonywanie sprostowań z urzędu lub na wniosek aktów stany cywilnego na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego w procedurze administracyjnej,
f/ wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
g/ wydawanie o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w RSC danych dotyczących wskazanej osoby,
h/ wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego Stanu Cywilnego, z zachowaniem uroczystej formy,
j/ wprowadzanie do Systemu Rejestrów Państwowych danych do rejestrów :
Rejestr urodzeń,
Rejestr małżeństw,
Rejestr zgonów,
Rejestr uznań,
k/ w przypadkach osób, których osobisty udział w czynnościach z zakresu rejestracji stanu cywilnego w siedzibie USC nie jest możliwy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, czynność tej można dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności,
2/ wpisywanie WD w księdze papierowej o przeniesieniu aktu do R
3/ przechowywanie i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
4/ wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
5/ w zakresie spraw związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego należy:
a/ współpraca z poszczególnymi stanowiskami pracy w zakresie przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum,
b/ przyjmowanie od pracowników akt zgodnie ze spisem zdawczo odbiorczym,
c/ przekazywanie zasobów archiwalnych do archiwum państwowego,
d/ opracowanie raz w roku archiwizowania dokumentów.
6/ w zakresie spraw związanych z pełnieniem obowiązków Pełnomocnika ds. informacji niejawnych należy w szczególności:
a/ zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
b/ ochrona systemów sieci teleinformatycznych,
c/ zapewnienie ochrony fizycznej urzędu,
d/ kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
e/ okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
f/ opracowanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
g/ szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
7/ w zakresie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych należy w szczególności:
a/ przyjmowanie wniosków na wydanie dowodów osobistych,
b/ przesyłanie drogą elektroniczną wniosków na dowody osobiste do Warszawy,
c/ prowadzenie dokumentacji wydanych dowodów osobistych.
8/ Wójt sprawuje nadzór nad Referatem Spraw Obywatelskich.

5. Do kompetencji Referatu Spraw Obywatelskich należy :

1/ prowadzenie ewidencji ludności w wersji kartoteki,
2/ prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,
3/ ochrona przeciw pożarowa gminy oraz zarządzanie kryzysowe,
4/ prowadzenie spraw z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu oraz Kultury i Sztuki,
5/ prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych /RDO/
6/ przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL oraz o wystąpienie o nadanie tego numeru dla osoby obowiązanej na podstawie innych przepisów do posiadania numeru PESEL,
7/ wystąpienie o nadanie lub zmianę numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu stanu cywilnego dla osób urodzonych w Polsce,
8/ odmiejscowienie czynności w sprawach dowodów osobistych.
9/ sporządzanie spisów wyborców.

Stanowiska

inspektor d/s obronnych oraz zastępca kierownika USC

referent d/s ewidencji ludności i archiwum zakładowego

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-07-15
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2008 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4801
14 maja 2020 08:40 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych stanowiska: referent d/s ewidencji ludności i archiwum zakładowego.
11 lipca 2017 09:35 (Gabriel Waliłko) - Dodanie stanowiska: mł. referent d/s ewidencji ludności i archiwum zakładowego.
06 marca 2017 11:31 (Waldemar Kuś) - Aktualizacja danych stanowiska: inspektor d/s obronnych oraz zastępca kierownika USC.