Rejestracja aktów urodzenia i ich zmiany

Kod RWA

5351

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Karta urodzenia/karta martwego urodzenia to dokument medyczny stwierdzający m. in. fakt urodzenia się dziecka wystawiany i przekazywany przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (np. szpital) do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania którego urodziło się dziecko.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego
pokój nr 3
tel. (015) 87-91-306 wew. 43

Opłaty


Opłatę należy wnieść gotówką u inkasenta w Urzędzie Gminy lub przelewem na konto BS Biłgoraj O/Harasiuki 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001.

Termin i sposób załatwienia

Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w terminie:

1/  21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia
 2/  3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U z 2014 poz. 1741./
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r. /Dz. U. z 2012r poz. 788 z zm./ 
ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. /Dz.U. z 2012r poz. 1282 z zm./

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym od decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego jest wojewoda.

Inne informacje

Jak zarejestrować nowo narodzone dziecko

Nowo narodzone dziecko musi zostać zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Sporządzony dla dziecka akt urodzenia będzie określał m.in. jego dane osobowe (imię, nazwisko), pochodzenie od określonych rodziców. Sporządzenie aktu urodzenia umożliwi nadanie dziecku numeru PESEL, który jest niezbędny dla jego identyfikacji w rejestrach państwowych.

Kto zobowiązany jest zgłosić urodzenie się dziecka

matka lub ojciec dziecka (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych). Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, mogą dokonać tego zgłoszenia jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych

W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonają: przedstawiciel ustawowy matki (np. jej rodzic) lub opiekun matki.

Zgłoszenia urodzenia można dokonać także przez pełnomocnika.

Wybór imienia (imion) dla dziecka

Wybór imienia (imion), które wpisane zostanie do aktu urodzenia leży w gestii rodziców, ponieważ jest atrybutem władzy rodzicielskiej.

Oświadczenie o wyborze imienia (imion) dla dziecka składa osoba zgłaszająca urodzenie.

Nie istnieje żadna sformalizowana lista imion, które mogą zostać nadane dziecku, ale prawo przewiduje pewne ograniczenia w tym względzie.

Ograniczenia dotyczące wybieranego imienia dla dziecka:

       1/ nie więcej niż 2 imiona

       2/ imię nie może mieć charakteru ośmieszającego i nieprzyzwoitego

       3/ nie może to być imię w formie zdrobniałej

UWAGA !  Nowością jest możliwość wyboru imienia (imion) obcego niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka; może być to imię nie wskazujące na płeć, ale w powszechnym znaczeniu przypisane do danej płci.

Odmowa wpisania do aktu urodzenia wybranego imienia

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia (imion)

       w formie zdrobniałej, mającego charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazującego na płeć dziecka (kierując się powszechnym znaczeniem imienia)

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawiając przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia, samodzielnie wybierze dziecku imię z urzędu w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu celem sporządzenia aktu urodzenia (w akcie urodzenia będzie  zamieszczona adnotacja o wyborze imienia z urzędu).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2480
26 lutego 2016 12:31 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
20 marca 2015 12:40 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
20 marca 2015 12:39 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.