Wydanie decyzji administracyjnych o wpisaniu do rejestru wyborców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Aby wyborca mógł być dopisany do rejestru wyborców Gminy Harasiuki musi spełniać następujące wymogi :

- Osoby zameldowane na pobyt stały na obszarze gminy są wpisane do rejestru wyborców z urzędu
- osoby stale zamieszkujące na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały mogą być wpisane do rejestru wyborców na podstawie pisemnego wniosku złożonego w referacie
- osoby nigdzie nie zamieszkałe mogą być wpisane do rejestru wyborców na podstawie pisemnego wniosku złożonego w referacie
- osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy mogą być wpisane do rejestru wyborców na podstawie pisemnego wniosku złożonego w referacie

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich

pokój nr 2, parter
tel. (15) 879-13-06 wew. 42

Opłaty

zwolnione z opłat

Termin i sposób załatwienia

3 dni od dnia wniesienia wniosku

Podstawa prawna

ustawa z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21 poz. 112 z zm./

Tryb odwoławczy

na decyzję o odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców służy skarga do sądu rejonowego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2344
12 grudnia 2014 13:56 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
19 czerwca 2008 12:04 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
15 maja 2008 11:59 (Administrator) - Dodanie załącznika.