Wymeldowanie w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1.  Wniosek o wymeldowania skierowany do Wójta Gminy Harasiuki

  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu lub uwierzytelniona kserokopia)

  3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji administracyjnej

  4. Dodatkowe dokumenty mające kluczowe znaczenie w sprawie np.: wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, postanowienie o wykonaniu eksmisji, wyrok w sprawie podziału majątku

Miejsce złożenia dokumentów

  1. Sekretariat Urzędu Gminy w Harasiukach, I Pietro pokój nr 7,  tel. 15 87-91-306

  2. W formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 570/

Opłaty

 Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1827/, cz. I punkt 53 opłata za wydanie decyzji administracyjnej  wynosi  - 10zł

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego  /Dz.U. z 2017r. poz. 1257/.

Organ administracji publicznej zobowiązany jest załatwiać sprawy bezzwłocznie. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności /j.t Dz.U z 2016r. poz 657/

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego /j.t Dz.U. z 2017r. poz. 1257/

- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t Dz.U. z 2016r. poz. 1827/

Tryb odwoławczy

Uczestnikom postępowania administracyjnego o wymeldowanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji  przysługuje prawo złożenia odwołania za pośrednictwem Wójt Gminy Harasiuki do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie.

Inne informacje

W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Policji oraz innych urzędów instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie.

W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone postępowanie o wymeldowanie realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd kuratora dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowania).

W wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać:

- decyzji administracyjnej o wymeldowaniu

- decyzji administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania

- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania

- decyzji administracyjnej zawieszającej  postępowanie (wydana w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od wcześniejszego wyjaśnienia istotnej w sprawie okoliczności przez sąd powszechny lub inny organ)

Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący) z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Wniosek o wymeldowanie powinien zawierać:

- imię, nazwisko, adres oraz dodatkowo numer telefonu wnioskodawcy

- imię, nazwisko, miejsce pobytu (jeśli jest znane), osoby która utraciła bądź nie posiada uprawnień do zamieszkiwania w lokalu

- przyczyny opuszczenia lokalu oraz przybliżoną datę od której osoba nie przebywa w lokalu

- uzasadnienie wniosku

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2688
24 listopada 2017 13:15 (Agata Derylak) - Aktualizacja danych sprawy.
24 listopada 2017 13:15 (Agata Derylak) - Aktualizacja danych sprawy.
24 listopada 2017 13:14 (Agata Derylak) - Aktualizacja danych sprawy.