Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zagraniczny dokument stanu cywilnego będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Do wniosku dołącza się odpis zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wraz  z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Transkrypcji dokonuje się w formie czynności materialno – technicznej. 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - po0kój Nr 3

Opłaty

 

Po transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego  opłata wynosi 50 złotych. Jeśli zagraniczny akt nie zwiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie można go uzupełnić lub sprostować  o brakujące dane w formie czynności materialno -  technicznej. W wyniku uzupełnienia /sprostowania wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego opłata 39 zł, 

Opłatę należy wnieść gotówką u inkasenta w Urzędzie Gminy lub przelewem na konto BS Biłgoraj O/Harasiuki 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001.

Termin i sposób załatwienia

Transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego dokonuje się zgodnie z art. 35 KPA bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

Dz.U.2014.1741
2014-12-31 zm. Dz.U.2014.1888 art. 3
USTAWA
z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2014 r.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2008 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Pawęzka
Ilość wyświetleń: 2370
20 marca 2015 12:31 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
20 marca 2015 12:30 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
20 marca 2015 12:28 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.