Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały nie będącego obywatelem Państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Aby zameldować cudzoziemca na pobyt stały nie będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej należy złożyć następujace dokumenty w ewidencji ludności:
- druk zgłoszenia pobytu stałego zawierający podpisy osoby meldujacej się oraz właściciela lub najemcy lokalu,
- kartę pobytu / wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub statusu uchodzcy lub zgody na pobyt tolerowany,
- potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy,
lub zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, lub- decyzji o nadaniu uchodzcy w RP, lub decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.
Do wglądu należy przedłożyć:
- dowód osobisty właściciela nieruchomości lub najemcy lokalu
- w przypadku domu jednorodzinnego - akt własności.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat spraw Obywatelskich - pokój nr 2 telefon 015 8791306 wew. 42.

Opłaty

zwolnione z opłat.

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm./

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2008 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Pawęzka
Ilość wyświetleń: 2223
30 lipca 2008 11:11 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
30 lipca 2008 09:22 (Irena Pawęzka) - Utworzenie sprawy.