sporządzenie testamentu

Kod RWA

5320

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział spraw obywatelskich pokój Nr 3

Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie testamentu - 22,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

art. 951 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny / Dz. U. z 2019 r poz. 1145 z zm./

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Inne informacje

1. Oświadczenie wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek musi by złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Wójta, Sekretarza lub Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i spisany w protokole z podaniem daty jego sporządzenia.

2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz Wójta, Sekretarza lub kierownika USC powinny być obecne dwie osoby obce jako świadkowie testamentu.

3. świadkiem nie może być osoba:
- nie mająca zdolności prawnej / małoletnia lub ubezwłasnowolniona/
- niewidoma, głucha lub niema,
- nie mogąca czytać lub pisać,
- nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,
- skazana za fałszywe zeznania ,
- dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaći pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

4. Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-01-04
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2009 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Pawęzka
Ilość wyświetleń: 2261
03 stycznia 2020 10:31 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja podstawy prawnej
03 stycznia 2020 10:30 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
04 stycznia 2017 14:38 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja danych