Nadanie numeru PESEL

Kod RWA

534

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

by otrzymać numer PESEL należy złożyć w biurze meldunkowym następujące dokumenty:

-dowód osobisty rodzica oraz akt urodzenia dziecka
-wniosek osoby zainteresowanej uzyskaniem numeru PESEL

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich

pokój nr 2, parter
tel. (15) 879-13-06 wew. 42

Opłaty

nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

14 dni
Numer PESEL nadaje się:
- obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego,
- codzoziemcom /osobom nie posiadającym obywatelstwa polskiego zameldowanym na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy.
Nadanie numeru PESEL w podanych przypadkach następuje na wniosek organu gminy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności /j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 722 z późn. zm./

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r o dowodach osobistych /j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 391 z późn. zm.

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Inne informacje

O nadanie numeru PESEL mogą się ubiegać:
- obywatele polscy, codzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członkowie rodzin zameldowani na pobyt czasowy do 3 miesięcy na indywidualny wniosek osoby kierowany bezpośrednio do Ministerstwa spraw Wewnętrznych Departament Rozwoju Rejestrów - Wydział Aktualizacji Rejestrów 02-106 Warszawa ul. Pawińskiego 17/21,
- obywatele polscy lub cudzoziemcy, którzy podlegają na terytorium RP ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu / na wniosek płatnika składek ubezpieczeniowych/
- obywatele polscy zamieszkali za granicą ubiegający się o wydanie paszportu / na wniosek polskiego konsula/
Nadanie numeru PESEL w przypadkach j/w następuje na podstawie pisemnego umotywowanego wniosku o nadanie numeru PESEL bezpośrednio do właściwego ministra d/s administracji publicznej, wraz z odpisem skróconym aktu urodzenia , a w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński - wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa opatrzonym adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-03-10
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2773
10 marca 2017 11:38 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja danych
17 lipca 2008 11:56 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
17 lipca 2008 11:55 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.