Rejestracja aktów zgonu i ich zmiany

Kod RWA

5351

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- karta zgonu wydana przez lekarza,

- protokół zgłoszenia zgonu,

- dowód osobisty osoby zmarłej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego
Harasiuki
pokój nr 3

Opłaty

. Po  sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu natomiast jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej zgon wydawane są 2 odpisy skrócone aktu zgonu. 

Termin i sposób załatwienia

 

Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu natomiast jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Kto dokonuje zgłoszenia zgonu

Osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej (osoba ta jest równocześnie uprawniona do pochówku) tj.:

       małżonek

       krewni zstępni (np. dziecko)

       krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie)

       krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat)

       powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa)

Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu również przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, zgodnie z regułami określonymi w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Dz.U.2014.1741
2014-12-31 zm. Dz.U.2014.1888 art. 3
USTAWA
z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2014 r.)

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym od decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego jest wojewoda.

Inne informacje

Zgon osoby rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zdarzenia.

Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego


Akt stanu cywilnego prostuje się na podstawie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego stwierdzającego zdarzenie wcześniejsze. Uzupełnić akt stanu cywilnego można na podstawie odpisu zupełnego.
Prostuje się oczywiste błędy pisarskie. W wyniku sprostowania /uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego opłata 39 zł, a pełnomocnictwo 17 złotych.
Jeśli w akcie stanu cywilnego i dokumentach stanowiących podstawę jego sporządzenia dane w nich zawarte są identyczne, a strona twierdzi, że akt zawiera błędy, uprawniony do prostowania jest sąd.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-07-15
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2809
26 lutego 2016 12:27 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
26 lutego 2016 12:23 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
15 lipca 2015 10:37 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy. zmiana przepisów prawa