Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
- dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość,

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego Gminy Harasiuki pokój Nr 3.

Opłaty

- odpis skrócony aktu Stanu Cywilnego - 22 zł,
- odpis zupełny aktu Stanu Cywilnego - 33 zł.

Termin i sposób załatwienia

- odpisy aktu Stanu Cywilnego wydaje się bezpośrednio po złożeniu wniosku,
- odpisy aktów wydaje się na wniosek Sądu lub innego organu państwowego , osoby której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego oraz innych osób niż w/w które wykażą w tym interes prawny,
- wniosek o wydanie odpisów można również przesłać pocztą załączając wymagane opłaty skarbowe. Odpisy przesyłane są wówczas do USC właściwego ze w3zględu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Podstawa prawna

- ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienie od opłaty skarbowej niektórych rodzajów odpisów.
- ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego /Dz.U. z 2014r poz 1741./
- ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. /Dz. U. z 2012r poz. 1282  z późn. zm./

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2008 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Pawęzka
Ilość wyświetleń: 2276
17 grudnia 2014 09:04 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
17 grudnia 2014 09:03 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
19 czerwca 2008 09:12 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.