Wydanie decyzji administracyjnej o rozpatrzenie reklamacji.

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich

pokój nr 2, parter
tel. (15) 879-13-06 wew. 42

Opłaty

zwolnione z opłat

Termin i sposób załatwienia

3 dni od dnia wniesienia reklamacji

Podstawa prawna

ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP /Dz. U. z 2007r Nr 190 poz. 1360 z późn.zm./

Tryb odwoławczy

do sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy.

Inne informacje

Każdy może wnieść do Wójt Gminy pisemnie lub ustnie do protokołu reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

Reklamacja może dotyczyć:

- pominięcia wyborcy w rejestrze
- wpisania do rejestru osoby , która nie ma prawa wybierania
- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru
- ujęcia do rejestru osoby która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2306
19 czerwca 2008 12:07 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
17 czerwca 2008 14:06 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
15 maja 2008 12:01 (Administrator) - Dodanie załącznika.