Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Zezwolenia stałe:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
  • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o spełnieniu warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.
  • Dokument uiszczenia opłaty.

2. Zezwolenia jednorazowe:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dokumentem uiszczenia opłaty.

3. Zezwolenia na wyprzedaż zapasów:
Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło (z przyczyn likwidacji punktu sprzedaży, upływu terminu ważności zezwolenia, zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, zmiany składu osobowego wspólników, niezłożenia oświadczenia, lub niedokonanie opłaty w terminie), organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów

1. Referat Organizacyjny

    Pokój Nr 7

    tel./fax 15 879 13 06

    e-mail: sekretariat@harasiuki.pl

2. Złożenia dokumentów można dokonać w formie dokumentu    elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm./.

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn.zm./.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń wnosi się na rachunek Gmina Harasiuki: BS Biłgoraj O/Harasiuki 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001.

 

1.    Przedsiębiorcy, rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości: 

a) 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b) 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa),

c) 2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu. 

Opłaty wnosi się przed wydaniem zezwolenia.

2.   Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę   w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim: 

a) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37500 zł,

b) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37500 zł,

c) 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18% jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77000 zł. 

Opłaty wnosi się w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

 

3.   Opłata za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

 

4.  Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:

a) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa),

c) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca. Wniosek należy złożyć z kompletem dokumentów (w oryginale do wglądu) w terminie umożliwiającym załatwienie sprawy przez organ zgodnie z żądaniem przedsiębiorcy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26  października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm./,
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257/,
 3. Uchwała Nr XXII/152/2001 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych /Dz. Urz. Woj. Podka. z 2001 r., Nr 83, poz. 1475/,
 4. Uchwała Rady Gminy Harasiuki nr XXII/151/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12, 39-400 Tarnobrzeg.

Inne informacje

Inne informacje

 

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 

1.        do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,

 

2.        powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu,

 

3.        powyżej 18 % alkoholu.

 

Zezwolenie wydaje Wójt Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na czas określony – nie krótszy niż 2 lata.

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas określony - nie krótszy niż 4 lata.

 

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 

Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na okres do 2 dni.

 

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia .

 

Zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu należy zgłosić organowi zezwalającemu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm./. Nieprzestrzeganie tego warunku powoduje cofnięcie zezwolenia - art. 18 ust. 10 pkt 2 ww ustawy.

 

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 

 1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 2. Nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. Powtarzającego się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócania porządku publicznego,
 4. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 5. Przedstawiania fałszywych danych w oświadczeniu,
 6. Orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.


Zezwolenie wygasa w przypadku:

 

1.       Likwidacji punktu sprzedaży,

 

2.       Upływu terminu ważności zezwolenia,

 

3.       Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

 

4.       Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

 

5.       Niedopełnienia w terminach obowiązku:


 • złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku    poprzednim,
 • dokonania stosownej opłaty w ustawowym terminie.

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-12-14
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Szkoda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3095
15 grudnia 2017 10:30 (Iwona Szkoda) - Aktualizacja danych sprawy.
15 grudnia 2017 10:29 (Iwona Szkoda) - Aktualizacja danych sprawy.
15 grudnia 2017 10:29 (Iwona Szkoda) - Aktualizacja danych sprawy.