Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

I. Nie jest wymagane zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów między innymi w niżej wymienionych przypadkach:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²,

2) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nie użytkowanych do użytkowania rolniczego.

II. Uwaga: osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których obwody przekraczają wymiary wykazane pkt. 2, dokonują zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew – druk do pobrania, przy czym:

1. Organ, w terminie 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia, dokonuje oględzin zgłoszonych drzew i sporządza protokół,

2. Po dokonaniu oględzin, organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw – usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu, (milczące załatwienie sprawy – uprawnia do usunięcia drzew)

3. Organ może przed upływem 14 dni od dnia oględzin, na wniosek zainteresowanego, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzew – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.,

4. W przypadku nie usunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Wójt Gminy, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

III. Wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów przez:

1/ posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela,

2/ właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( dz. U. z 2016 r., poz. 380, 585, 1579) – jeśli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń,

3/ zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,

4/ użytkownika wieczystego nieruchomości,

5/ posiadacza o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości,

6/ firmy, instytucje i osoby prawne.

Wyżej wymienieni składają wniosek o usunięcie drzew - druk do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć:

1) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,

2) projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art.3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,

3) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,

4) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1,3, 7, 8, 13 i 15, ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane,

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Ochrony Gospodarczego

Pokój nr 10

Tel. (015) 879 13 06 wew. 36

Opłaty

Nie obowiązuje opłata skarbowa od wydanego zezwolenia.

Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika wówczas obowiązuje opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

Obowiązuje opłata skarbowa za wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu w przypadku złożonego zgłoszenia w wysokości 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku składania wniosku,  decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od dnia jego wpłynięcia. 

W przypadku dokonania zgłoszenia obowiązują terminy opisane w pkt. II ust. 1-3.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Pelak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3326
15 grudnia 2017 10:23 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika.
15 grudnia 2017 10:23 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika.
15 grudnia 2017 10:22 (Waldemar Kuś) - Usunięcie załącznika.