Referat Rozwoju Gospodarczego.

Do kompetencji Referatu Rozwoju Gospodarczego należy prowadzenie spraw z zakresu:

1/ opracowania analiz oraz projektów założeń planów rozwoju Gminy,
2/ planowania inwestycji i remontów gminnych,
3/ ładu przestrzennego w tym :
a/ prowadzenie procedur związanych z opracowaniem lub zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
b/ prowadzenie procedur związanych z opracowaniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
c/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
d/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
4/ sprawowanie opieki nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej,
5/ prowadzenie spraw związanych z naruszaniem stosunków wodnych na gruncie,
6/ prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem i zatwierdzaniem projektów podziału nieruchomości,
7/ prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
8/ utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień,
9/ prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieniem komunalnym oraz gruntami i lasami,
10/ prowadzenie spraw z zakresu utrzymania dróg na terenie gminy,
11/ gospodarowania gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy,
12/ tworzenie zasobów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe,
13/ ochrona gruntów rolnych i leśnych,
14/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ochrony wód, ochrony przyrody leżących w kompetencji gminy,
15/ organizacja oraz nadzór nad prowadzonymi przetargami publicznymi organizowanymi przez gminę,
16/ dbałość o sprawną organizację, porządek i bezpieczeństwo na drogach oraz wydawanie opinii w tym zakresie,
17/ przygotowywanie wniosków o wsparcie finansowe projektów inwestycyjnych ze środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
18/ sporządzanie sprawozdań oraz rozliczanie finansowe prowadzonych inwestycji na terenie gminy.
19/ przygotowywanie uchwał rady w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wykonywanych przez referat,
20/ realizacja zadań i obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
21/ prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi- windykacja należności,

Stanowiska

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

inspektor d/s inwestycji

inspektor d/s przetargów publicznych.

inspektor d/s gospodarki gruntami.

inspektor d/s ochrony środowiska

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Środowisko naturalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-07-15
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2008 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5661
07 czerwca 2019 08:49 (Waldemar Kuś) - Dodanie stanowiska: Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego.
20 listopada 2018 10:19 (Gabriel Waliłko) - Usunięcie stanowiska: Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego.
15 lipca 2015 10:07 (Gabriel Waliłko) - Zmiana danych jednostki. zmiana regulaminu organizacyjnego urzędu gminy