Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania decyzji o warunkach zabudowy działki, należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy skierowany do Wójta Gminy.

 

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) wniosek powinien zawierać:

 

1.Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej , przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych  również w skali 1:2000,

 

2.Charakterystykę inwestycji obejmującą :

 

a/określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

 

b/określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu,

 

c/określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji.

 

 

 

Ponadto w celu ustalenia stron postępowania należy przedłożyć  aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rozwoju Gospodarczego

Pokój nr 11, I – piętro
tel. (015) 897 13 06 wew. 37

Opłaty

Za wydanie decyzji – 107 zł na podstawie cz. I, kol 3, pkt. 8, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r poz. 1827 ze zm).

Płatne w pokoju Nr 1 /parter/ lub na konto urzędu gminy Harasiuki (BS Biłgoraj O/Harasiuki 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001)

Termin i sposób załatwienia

Czas załatwienia sprawy – 1 miesiąc.

Podstawa prawna

Art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniuy przestrzennym (Dz.U. z 2017r poz. 1073 )

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3179
06 grudnia 2017 10:57 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika.
06 grudnia 2017 10:57 (Waldemar Kuś) - Usunięcie załącznika.
06 grudnia 2017 10:00 (Waldemar Kuś) - Aktualizacja danych sprawy.