Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Harasiuki

Informacja Wójt Gminy Harasiuki informuje, że na rok 2013 nie przewiduje ogłaszania otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn....

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 19.12.2012r. znak RRG-IV.6220.12.2012 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

zlokalizowanych na działce nr ew. 148/6 położonej w obrębie miejscowości Sieraków gm. Harasiuki w powiecie niżańskim, woj. Podkarpackie.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 grudnia 2012 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania administracyjnego / Dz. U z 2000 r Nr 98 poz.1071 z późn. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 07 grudnia...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 26 Listopada 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania administracyjnego / Dz. U z 2000 r Nr 98 poz.1071 z późn. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) podaję do publicznejwiadomości że w dniu 22 Listopada...

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o planowanym do realizacji przedsięwzięciu pn " Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochowce"

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o planowanym do realizacji przedsięwzięciu pn " Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochowce"

Postanowienie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 20.11.2012r. znak RRG-IV.6220.11.2012 w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postanowienie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 20.11.2012r. znak RRG-IV.6220.11.2012 w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (pobież)

Postanowienie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 19.11.2012r. znak RRG-IV.6220.11.2012 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Postanowienie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 19.11.2012r. znak RRG-IV.6220.11.2012 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pokaż)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 31 sierpnia 2012 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Pzrebudowa drogi powiatowej Nr 1066R Wołoszyny do drogi Nr858"

Harasiuki, dnia 31.08.2012 RRG-IV.6220.2.2012 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 31 sierpnia 2012r Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian.) w związku z art. 123 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 24 sierpnia 2012 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1066R Gózd Lipiński - Harasiuki"

Harasiuki, dnia 24.08.2012 RRG-IV.6220.3.2012 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 24 sierpnia 2012r Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian.) w związku z art. 123 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego...