Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Harasiuki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz w związku z uchwałą Nr V/34/2019 z dnia 1 marca 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście lini kablowej SN-15 kV przez rzekę "Kurzynka".

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście lini kablowej SN-15 kV przez rzekę "Kurzynka".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 )

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)