Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) o g ł a s z a m co następuje: Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość: - dz. nr 1094 o pow. 0,8758 ha położona w obrębie: Huta...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 11 Lipca 2017r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j. t. Dz. U. z 2016 r poz. 778 z późń. zm. ) Zawiadamiam że w dniu 11 lipca 2017 r została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 778 z późn. zm. ) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z poźn. zm. ) Zawiadamiam że w dniu 26.06.2017 r. dokonano...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 maja 2017 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2016 r poz. 23 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 778 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 24.05.2017 r zostało...

Ogłoszenie w sprawie treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Mieszkańcy GMINY HARASIUKI Informuję, że w dniu 23 maja 2017r. (wtorek) w godzinach 13:00 i 13:15 zostaną uruchomione syreny alarmowe w związku z przeprowadzeniem powiatowego /w ramach wojewódzkiego/ treningu systemu wykrywania i alarmowania. Szef Obrony Cywilnej Gminy /-/ Henryk BŹDZIUCH W ó j t

Spotkanie informacyjne organizowane przez LGD Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

Wójt Gminy Harasiuki informuje, że w dniu 25.05.2017 r / czwartek / o godź. 13 oo w Gminnym Ośrodku Kultury w Harasiukach odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane przez LGD Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej. Celem spotkania będzie omówienie zasad naboru wniosków na dofinansowanie realizacji operacji...

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przedłużenia licencji na działalność dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przedłużenia licencji na działalność dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie Uchwały nr XXVII/123/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112 a, ogłasza, że w okresie od 5 maja 2017 r. do 4 maja 2018 r. obowiązuje na terenie gminy Harasiuki następująca...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie gminy Harasiuki w 2017 roku

Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.(jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm), w związku z art. 78b ust. 2 i 3 ogłaszam podstawowe kwoty dotacji dla szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych dotowanych z budżetu Gminy Harasiuki oraz statystyczną liczbę uczniów szkół podstawowych...