Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY HARASIUKI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Lp. Budynek Adres Pow. m2 KW Forma najmu Cena wywoławcza Uwagi 1. Lokal w budynku „Świetlicy wiejskiej” Nowa Wieś 34 A 37-413 Harasiuki 53,5 m2 KW 60215 Przetarg nieograniczony 5,00 zł/m2

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 listopada 2013 r., o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn: „Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów w miejscowości Kusze”

Harasiuki, dnia 18.11.2013 RRG-IV.6220.4.2013 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 listopada 2013r Na podstawie art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 17 października 2013 r w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 ) Zawiadamiam że w dniu 2013-10-17 dokonano uzgodnień projektu...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 23 sierpnia 2013 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2013 r poz.647 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) podaję do publicznejwiadomości że w dniu 16 sierpnia 2013 r zostało...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 sierpnia 2013 r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Zawiadamiam że w dniu 2013-08-19 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa dostrzegalni pożarowej / wieży przeciwpożarowej / w...

Komunikat o szkodliwości Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje, że na terenie województwa podkarpackiego stwierdza się występowanie roślin barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel). Roślina ta występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów, także...