Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Bagienne nad Bukową PLH180048

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 Mapa obszaru.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 22 października...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 09.10.2018...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - granica województwa.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - granica województwa.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - granica województwa.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - granica województwa.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wystąpieniu o opinie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nisku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wystąpieniu o opinie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nisku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci kanalizacyjnej - odcinek leśny łączący Hutę Krzeszowską z oczyszczalnią.