Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Budowa drogi gminnej Nr 102109R Sieraków – Kurzyna od km 0+202,60 do km 3+609,00”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 19 lipca 2010r Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian.) w związku z art. 123 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 85 ust. 3 Ustawy...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Harasiuki o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zebrania materiału dowodowego.

Harasiuki, dnia 2010-07-07 RRG.IV.7624/1/10 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że Wójt Gminy...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Harasiuki o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Harasiuki, dnia 2010-07-07 RRG.IV.7624/1/10 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie w dniu 6 lipca 2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-12-9/10/gz,...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 czerwca 2010r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 czerwca 2010r Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 maja 2010r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 maja 2010 r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Zawiadamiam że w dniu 24 maja 2010 r została wydana decyzja...

OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Harasiuki z dnia 24 maja 2010r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 24 maja 2010r Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu pisma przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 18 maja 2010r znak:...

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach , 37-413 Harasiuki 112 a, ogłasza że w okresie od 5 maja 2010 r. do 4 maja 2011 r. obowiązuje na terenie gminy Harasiuki następująca taryfa dla korzystających z usług Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 1. Rodzaj...