Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

RRG.III.271.2.2013 dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO, Zamawiający : Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Harasiukach, 37 – 413 Harasiuki 112A zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

RRG.III.271.1.2013 W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont chałupy lasowiackiej w Krzeszowie Górnym” cytuję treść pytań : W przedmiarze robót w pozycji 4.2. zapisano krycie...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzeedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 stycznia 2013 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : „Dostawę paliw płynnych”

ZUK-2315/1/12 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 37-413 HARASIUKI tel. (015) 8791361 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA : „Dostawę paliw płynnych” Wartość szacunkowa zamówienia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja przyjęć okolicznościowych

W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na kurs organizacja przyjęć okolicznościowych, elementy savoir vivre i aranżacji stołów i otoczenia w ramach realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez CREATOR...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kurs Carvingu

W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na kurs carvingu w ramach realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez CREATOR SP.z o. o ul. H.Kołłątaja 5/3B 20-006 Lublin. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r Nr 102 poz. 651 z późn.zm./ o g ł a s z a m co następuje: I Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznaczona została do zbycia następująca nieruchomość: - dz. nr 148 o pow. 0,91 ha położona...

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLEŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

Szanowni Państwo Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37-413 Harasiuki realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Harasiuki”, w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwóji...