Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie długopisów

Szanowni Państwo Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37-413 Harasiuki realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Harasiuki”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój...

Zaproszenie do złożenia oferty - Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Szanowni Państwo Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37-413 Harasiuki realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Harasiuki”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój...

Zaproszenie do złożenia oferty - Wycieczka

Szanowni Państwo Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37-413 Harasiuki realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Harasiuki”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój...

Zaproszenie do złożenia oferty - Kurs zawodowy

Szanowni Państwo Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37-413 Harasiuki realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Harasiuki”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój...

Zaproszenie do złożenia oferty - Doradca zawodowy

Szanowni Państwo Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37-413 Harasiuki realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Harasiuki”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój...

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Harasiuki

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Harasiuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Załadunek, transport i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych w...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

RRG.III.2713.2.2013 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO, Zamawiający : Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Harasiukach, 37 – 413 Harasiuki 112A zaprasza do złożenia...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

RRG.III.271.2.2013 dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO, Zamawiający : Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Harasiukach, 37 – 413 Harasiuki 112A zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

RRG.III.271.1.2013 W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont chałupy lasowiackiej w Krzeszowie Górnym” cytuję treść pytań : W przedmiarze robót w pozycji 4.2. zapisano krycie...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzeedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 stycznia 2013 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz...