Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE - drugi przetarg nieograniczony – licytacja na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „pawilonu handlowego” w Harasiukach

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza drugi przetarg nieograniczony – licytację na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „pawilonu handlowego” w Harasiukach, powierzchnia użytkowa pomieszczeń 47,4 m2 przetarg odbędzie się w dniu 2012-07-10 o godz. 1000 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ o g ł a s z a m co następuje: I Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości: dz. nr 1095 o pow. 0,38 ha położona...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na warsztaty z doradcą zawodowym - OPS

W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na warsztaty- spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Professional BUSINESS ADVICE szkolenia zawodowe i ustawiczne Alina Piorun, al....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - OPS

W wyniku prowadzonego postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) – zamówienia poniżej 14 000 euro dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: zlecenie wykonania długopisów i pakietów- kubek, pen driver...

ZAPYTANIE OFERTOWE - OPS

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro Ośrodek Pomocy Społecznej 37 – 413 Harasiuki 112A ZAPYTANIE OFERTOWE 2/12 W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo...

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLEŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

Szanowni Państwo Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37-413 Harasiuki realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Harasiuki”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój...

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg nieograniczony – licytację na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „pawilonu handlowego” w Harasiukach

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg nieograniczony – licytację na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „pawilonu handlowego” w Harasiukach, powierzchnia użytkowa pomieszczeń 47,4 m2 przetarg odbędzie się w dniu 2012-05-22 o godz. 1000 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg nieograniczony – licytację na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Świetlicy wiejskiej” w Nowej Wsi

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg nieograniczony – licytację na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Świetlicy wiejskiej” w Nowej Wsi, powierzchnia użytkowa pomieszczeń 53,5 m2 przetarg odbędzie się w dniu 2012-05-22 o godz. 1100 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

Ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 maja 2012 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ §...

Ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 7 maja 2012 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz §...